Ingatestone & Mangapps Farm 24th October 2009 - wavygravy